नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

कार्य सम्पादन र प्रशासनिक क्षमता मूल्याङ्कन फाराम ।