नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा मिति २०७९ आषाढ महिनामा संचालित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।