नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि. सेवा आयोगद्वारा वि.नं. ०३/०७८/०७९ को उप–प्राध्यापकपदमा दिएका आवेदन फारामहरु स्वीकृत भएको सूचना ।