नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा अनुसन्धान सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।