नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.संं.वि. सेवाआयोगको प्राध्यापक पदको अन्तर्वाता तालिका ।