नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

आयुर्वेद स्नातक (BAMS) तहमा शैक्षिक वर्ष २०७६/२०७७ को लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदनपत्र भर्ने सम्वन्धि सूचना ।

Published on : Nov 20, 2019

आयुर्वेद स्नातक (BAMS) तहमा शैक्षिक वर्ष २०७६/२०७७ को लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदनपत्र भर्ने सम्वन्धि सूचना ।