नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि. सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षा हुने मिति संशोधन गरिएको सूचना ।