नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको मिति २०७६।१२।०६ गते को निर्णयअनुसार २०७६ श्रावण १ गते देखि लागु हुनेगरी कायम गरेको वृद्धि तलव ।

New salary list

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *