परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७६ ज्येष्ठ महिनामा सञ्चालित एबवर्षे शिक्षाशास्त्री कार्यक्रमको परीक्षा परिणाम ।

Result bed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *