परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७६ सालमा सञ्चालन गरिने आचार्य तह प्रथम तथा द्वितीय खण्ड (नियमित/आंशिक/स्वतन्त्र)-२०७५ को वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *