नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवाआयोगको कार्यालयद्वारा प्रकाशित शैक्षिक पदहरुको अन्तवार्ता सम्वन्धी सूचना ।