नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवाआयोगद्वारा आ.व. २०७८।०७९ मा प्रकाशित शैक्षिक तथा प्रशासनिक पदहरुमा आवेदन दिएका आवेदकहरुको स्वीकृत नावावली विवरण ।