नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको शास्त्री तह प्रथम वर्षको विद्यार्थी भर्नाको समय थप गरिएको सूचना ।

Published on : Dec 26, 2022