नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

ने.सं.वि. सेवा आयोगको कार्यालयद्वारा आ.व.२०७८/०७९ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०२ सह-प्रध्यापक पदका लागि पेश गरिएका कृतिहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको सूचना ।