नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

प्रशासनिक पदहरुको लिखित परीक्षाका कार्यक्रमहरु परिवर्तन गरिएको सूचना ।