नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

वि.नं. ०१/०७८/०७९ प्राध्यापकपदको नव्यव्याकरण विषयको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचनाः–