नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न

NSU Executive Council

Vice Chancellor
vcoffice@nsu.edu.np
82400035
Rector
rectoroffice@nsu.edu.np
082400004
Registrar
registraroffice@nsu.edu.np
082400033